Stichting Paspoort naar je Toekomstdroom is een non-profit initiatief dat opereert vanuit een programmabureau gevestigd in Amsterdam Nieuw-West.

Het bestuur van Stichting Paspoort naar je Toekomstdroom telt vier onbezoldigde leden, zij zijn benoemd voor onbepaalde tijd. Voorzitter Farok el Kodady, penningmeester Carmen Boogaard en secretaris Nikki Dawn Verhoeven dragen de eindverantwoordelijkheid voor Stichting Paspoort naar je Toekomstdroom. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur en ontvangen geen beloning. Jaarlijks wordt het functioneren geëvalueerd, deze evaluatie wordt in de bestuursvergadering besproken met de directie.

Het totale bestuurlijk proces is in handen van het bestuur. Het bestuur beoordeelt de begroting en het strategisch meerjarenplan van de directie, stelt het beleid vast en ziet erop toe dat dit correct wordt uitgevoerd. Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen in de maanden september, december, maart en juni. De directie is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met de dagelijkse leiding en heeft als taak het beleid voor te bereiden en uit te voeren. De directie bestaat uit oprichter en strategisch directeur Mohamed Chaara. Tevens is hij verantwoordelijk voor operationele zaken in de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit een zakelijk leider,  projectmedewerker en freelancers. In totaal bestaat het kernteam uit 2 medewerkers en een stagiair (2,1 FTE) verantwoordelijk voor de uitvoering gedurende de productietijd van acht maanden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 leden:

Farok el kodady -voorzitter
Carmen Boogaard- penningmeester
Nikki Dawn Verhoeven – Secretaris
Arya Tariverdi – bestuurslid

Het bestuur ontvangt enkel vergoeding voor gemaakte onkosten.

De beloningsstructuur ligt vast in het functie- en salarishuis en is opgenomen in het eigen personeelshandboek. De stichting kent geen andere beloning anders dan de mogelijkheid van een verhoging binnen de eigen functieschaal. Dit geldt ook voor de directiebeloning welke onder de norm van de VFI-Richtlijn Beloning van Directeuren ligt. Bestuurders maken geen aanspraak op vacatiegeld. Zakelijke kosten gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

ANBI-status 
ANBI_FC_blauw
Stichting Paspoort naar je Toekomstdroom is door de belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instellingen, de zogenaamde ANBI’s. Hierdoor zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Verantwoordingsinformatie
Jaarlijks in maart worden de jaarstukken – het jaarverslag en de jaarrekening aan alle partners verstuurd. Voor partners met een bijdrage groter dan € 15.000 is dit de verantwoordingsinformatie. Met grotere begunstigers wordt een persoonlijke evaluatie gehouden. Het jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van project paspoort. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34382778.

zie ook Beleidsplan 2020-24
zie ook Jaarverslag-2019

Contact bestuur:
bestuur@projectpaspoort.nl